Τεστ «Αθηνά»
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  ΤΕΣΤ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
  • ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:  5-9 ετών (υπό προϋποθέσεις και σε μεγαλύτερα παιδιά)
  • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 90 λεπτά
  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΝ: Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποίηση χορήγησης
  • ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  ΝΑΙ

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.  Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Εξετάζει πέντε βασικές κατηγορίες ικανοτήτων που αφορούν τη νοητική λειτουργία, τη μνήμη ακολουθιών, την ικανότητα ολοκλήρωσης παραστάσεων, τη γραφοφωνολογική ενημερότητα και τη τη νευροψυχολογική ωριμότητα, ενώ αποτελείται από 14 υποκλίμακες που αξιολογούν τις ειδικότερες δεξιότητες ( όπως λεξιλόγιο, αντιγραφή, ακουστική και οπτική μνήμη, ακουστική και οπτική διάκριση, οπτικοκινητικός συντονισμός, εγκατάσταση πλευρίωσης, κά) . Το ΑθΗΝΑ Τεστ δίνει τελικά μια ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού καθώς και τη δυνατότητα να αξιολογηθούν σύμφωνα με την αναπτυξιακή ηλικία που αναλογούν.

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια/χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο.

Είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη δεδομένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.