Η πρώιµη αφαιρετική σκέψη είναι µια νοητική διεργασία, κατά την οποία το παιδί καλείται να αποµονώσει τα κοινά σηµεία οµοειδών αντικειµένων, πράγµα που του επιτρέπει τον καθορισµό της κατανόησης της γενικής εικόνας, στην οποία αυτά υπάγονται. Για παράδειγµα, σε τι µοιάζει ένα µήλο και µια µπανάνα – είναι και τα δύο φρούτα, τα κάνουµε και τα δύο χυµό, κ.τ.λ.

Πως μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη δεξιότητα;

  • Αγοράστε βιβλία µε αινίγµατα και συζητήστε µε το παιδί την ερώτηση του αινίγµατος και βοηθήστε το να κατανοήσει τον αφαιρετικό συµβολισµό.
  • Μπορείτε να συγκρίνετα διάφορες  που έχουν δύο (2) κοινά χαρακτηριστικά
  • Βρείτε περισσότερα από τέσσερα (4) κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα σε ίδια πράγµατα.