Η Σχολική Ετοιμότητα αποτελεί εκέινο το επίπεδο (φυσικής/σωματικής, ψυχοκοινωνικής/συναισθηματικής, γλωσσικής/γνωστικής) ανάπτυξης του παιδιού, που του παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις .
Το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας αξιολογεί τη κριτική ικανότητα (κρίση), τις γλωσσικές αναλογίες, την αφαιρετική σκέψη (μαθηματικά), τον οπτικοκινητικό συντονισμό (γραφή), την οπτική αντίληψη (ανάγνωση), την αδρή κινητικότητα (γυμναστική), τις ακολουθίες (γραπτή έκφραση), την Υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής και τη συμπεριφορά του παιδιού κατά την αξιολόγηση.